ЛАРГО - Проект „Имам една мечта“

Новини

Предстоящи събития

Мечтата на ромската жена

header largo dream

 10 август  2023 година

”Защото има един изграден модел който казва, че трябва да се родиш, да пораснеш, да се ожениш, да създадеш деца, да имаш дом. И всичко приключва това е. И трябва да си го преследваме.“ – Вероника, гр. Кюстендил

 

Сдружение  „Ларго“ стратира. „Кампания за обществено осведомяване“ във връзка с изпълнение на Дейност 5 по проект „Имам една мечта“.

Целта на кампанията е да разкрие невидимия принос на ромските жени към общностите и

обществото, да провокира размисъл и да повлияе върху обществените нагласи към ромските жени.

Много млади хора от ромския етнос у нас се раждат и възпитават в пасивната позиция и примирението със съдбата, а мечтите им често не стигат по-далеч от това да имат здраве и разбирателство в семейството. Образованието и личностното развитие много често са мираж,  дори повече – тези жени не смеят да мечтаят.

Една от основните цели на вече изградените женските ромски клубове в градовете: Кюстендил, Дупница, Ботевград, Радомир, Ракитово и село Ковачево е да се дискутират проблемите на различните общности и да се търсят начини за решаването им, както и да се повиши мотивацията и самоувереността, личностното развитие и желанието за реализиране на мечтите.

Мечтата на ромската жена

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

 

Ранни бракове

header largo dream

 5 август  2023 година

„Аз станах жертва на ранната женитба. Ожених се на 16 години. Преди една година се ожених, поради някакви традиции. Моите родители не са лоши, но моите родители тези традиции ги владееха. Те живеят още в традициите си. Идваха ми годежари, но не исках да се женя за човек, който не обичам….Не съжалявам, отивам си на училище, макар, че съм малка. Сега завърших 10 клас, с хубава оценка. Отивам си на работа и вкъщи.“ -  Васи, с. Врачеш

 

Сдружение  „Ларго“ стратира. „Кампания за обществено осведомяване“ във връзка с изпълнение на Дейност 5 по проект „Имам една мечта“.

Целта на кампанията е да разкрие невидимия принос на ромските жени към общностите и

обществото, да провокира размисъл и да повлияе върху обществените нагласи към ромските жени.

Глобална тенденция е все повече да се увеличава възрастта, на която хората създават семейство и стават родители за първи път. Общата насока да се ражда по-късно засяга и ромите в България.

Ромските момичета се женят толкова рано заради строгия морал в тези общности по отношение на жените - те трябва да сключат брак с първото момче, с което имат връзка. А после от тях се очаква да раждат деца и да си ги гледат вкъщи.

Наказателният кодекс предвижда санкции за пълнолетните, които сключат брак или живеят в съжителство с лица ненавършили 16 години, както и за родители и сродници, които са посредници или улесняват това, като наказанията са  от 1 до 5 години лишаване от свобода и глоби.  Прилагането на тези санкции обаче е по-скоро изключение.

Въпреки положителната тенденция, проблемът с ранните бракове и раждания остава важна тема, защото в този порочен кръг се въпроизвеждат  модели, които възпрепятстват пълноценното развитие на цели поколения.

Сдужение „Ларго“ създаде ромски женски клубове в градовете: Кюстендил, Дупница, Ботевград, Радомир, Ракитово и село Ковачево, чрез които да се изгради мрежа от застъпници за обществено значими каузи и най-вече за повишаване мотивацията и личностоно развитие на момичетата и жените в малките населени места.

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

 

Образованието - възможности или пропуснати шансове

header largo dream

 3 август  2023 година

Ти, ако вярваш в себе си, можеш абсолютно всичко! “ – Фонда, с. Ковачево

 

„Моята най-голяма мечта е да следвам медицина и да уча за лекар-анестезиолог…Много ми харесва да уча за болката…. Искам да уча за болката и да я залича от живота на хората поне малко…“ - Запринка, с. Ковачево

Сдружение  „Ларго“ стратира „Кампания за обществено осведомяване“ във връзка с изпълнение на Дейност 5 по проект „Имам една мечта“.

Целта на кампанията е да разкрие невидимия принос на ромските жени към общностите и обществото, да провокира размисъл и да повлияе върху обществените нагласи към ромските жени.

Някои хора смятат, че мечтите започват тогава, когато събереш смелост да ги изречеш на глас. Едни имат големи и трудни за постигане желания, други – сякаш по-лесно осъществими. А всъщност мечтите са онова, което ни напомня какво ни прави щастливи.

Много млади хора от ромския етнос у нас се раждат и възпитават в пасивната позиция и примирението със съдбата, а мечтите им често не стигат по-далеч от това да имат здраве и разбирателство в семейството.

Образованието и личностното развитие много често са мираж,  дори повече – тези жени не смеят да мечтаят.  

Изключването от образованието пречи на ромите да участват с активен глас в обществения живот. Това ограничава възможностите на всеки отделен представител на общността да се бори с проблемите и неблагоприятните стереотипи, от които страда.

Сдужение „Ларго“ създаде ромски женски клубове в градовете: Кюстендил, Дупница, Ботевград, Радомир, Ракитово и село Ковачево, чрез които да се изгради мрежа от застъпници за обществено значими каузи и най-вече за повишаване мотивацията и личностоно развитие на момичетата и жените в малките населени места.

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

 

Резултати от работата на Сдружение ЛАРГО за периода април – юли 2023

header largo dream

28 юли 2023 година

Екипът на Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил има удоволствието да Ви информира за хода на изпълнението на проект „Имам една мечта“.

Продължава работата на активно развитата от март 2023 насам мрежа от женски ромски клубове в градовете Кюстендил, с. Ковачево /общ. Септември/, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир. Целта на клубовете е да бъдат в подкрепа на ромските жени в изграждане на личностни умения и развитие на самоувереност; визуално застъпничество и застъпничество през изкуство и култура; директно застъпничество, както и развиване на нагласи, воля и умения за организиране и провеждане на директни застъпнически кампании. Участниците дискутират различни теми, свързани с проблеми в ромските махали /здравеопазване, инфраструктура, образование, възможности за развитие/, ромски обичаи, традиции, начин на живот, ромска кухня, история на ромския етнос, занимания в свободно време, възможности за кариерно развитие и подобряване на жизнения статус, ролята на жената в ромската общност и т.н.

Паралелно с провеждането на клубните сбирки в периода март – юни 2023 бяха проведени и поредица от обучения за личностни меки умения на различни теми /умения за работа в екип, себеувереност и себевъзприятие, борба със стереотипи и предразсъдъци, управление на времето, възможности за себеразвитие/, участие в дейности и мероприятия, които да подпомогнат увереността, мотивацията и да овластят ромските жени и млади момичета да участват в разрешаването на важни граждански проблеми и въпроси от обществена значимост.

На 8 и 9 юли 2023 г. участниците  в клубовете имаха възможност да се срещнат и запознаят на живо в рамките на първа национална среща на представителите на клубовете, която се проведе в с. Баня, общ. Разлог. В продължение на два дни жените от шестте населени места / Кюстендил, с. Ковачево /общ. Септември/, Ботевград, Дупница, Ракитово и Радомир/  имаха възможността обменят опит, споделяйки проблемите на различните общности и да търсят начини за решаването им. Чрез ролеви игри, дискусии и работа по групи жените успяха да създадат различни застъпнически стратегии и планове за директни застъпнически кампании по отделни населени места.

В рамките на осведомителната информационна кампания през юли и август 2023 бяха изработени и три видеопослания – репортажи, посветени на раните бракове, образованието и ролята и мечтите на ромската жена.

Моята най-голяма мечта е да следвам медицина и да уча за лекар-анестезиолог. Много ми харесва да уча за болката. Искам да уча за болката и да я залича от живота на хората поне малко“, казва Запринка от с. Ковачево.

Много млади хора от ромския етнос у нас се раждат и възпитават в пасивната позиция и примирението със съдбата, а мечтите им често не стигат по-далеч от това да имат здраве и разбирателство в семейството. Образованието и личностното развитие много често са мираж,  дори повече – тези жени не смеят да мечтаят.

През последните години обаче все повече млади момичета от ромския етнос у нас отиват далеч над установените правила и норми в общността, в която живеят.

Тези жени са обединени от проекта „Имам една мечта“, който изпълнява сдружение ЛАРГО Кюстендил в партньорство със сдружение КУН Норвегия. Основната му цел е да приложи и разпространи нови иновативни методи за овластяване на ромските жени и девойки чрез личностни умения и застъпничество, да допринесе за среда, която да зачита ромската жена като личност, а жените да могат да отстояват правата, интересите и мечтите си. Те са създали свои клубове като пространства за сбъдване на мечти без ограничения. Повече:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

„Аз станах жертва на ранната женитба. Ожених се на 16 години “, признава Васи от Врачеш. „Моите родители не са лоши, но те живеят още с традициите. Идваха ми годежари, но не исках да се женя за човек, който не обичам. Не съжалявам, отивам си на училище, макар, че съм малка. Сега завърших 10 клас, с хубава оценка. Отивам си на работа и вкъщи “.

Глобална тенденция е все повече да се увеличава възрастта, на която хората създават семейство и стават родители за първи път. Общата насока да се ражда по-късно засяга и ромите в България.

Ромските момичета се женят толкова рано заради строгия морал в тези общности по отношение на жените - те трябва да сключат брак с първото момче, с което имат връзка. А после от тях се очаква да раждат деца и да си ги гледат вкъщи.

Наказателният кодекс предвижда санкции за пълнолетните, които сключат брак или живеят в съжителство с лица ненавършили 16 години.  Прилагането на тези санкции обаче е по-скоро изключение.

Въпреки положителната тенденция, проблемът с ранните бракове и раждания остава важна тема, защото в този порочен кръг се въпроизвеждат  модели, които възпрепятстват пълноценното развитие на цели поколения. Още по темата:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

„Ти ако вярваш в себе си, абсолютно всичко можеш да направиш“ – Фонданза, с. Ковачево

Ромите в България обаче все още остават изключени от образованието, а част от причините за това са изпращането на ромски деца в специални училища, дискриминацията,  трудният достъп  до образование поради бедност.

Бедността и липсата на образование  образуват порочен кръг.Поради ограничената осведоменост и липса на финансови възможности, ромските общности често имат и значително по-лош здравен статус.

Затова ако младите роми имат по-добър достъп до образование, те ще могат да са по-силни застъпници на своята общност в бъдеще.  Още по темата:

https://www.largo-dream.com/index.php/bg/news-bg

 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

Национална среща на женските ромски клубове от страната

header largo dream

11 юли 2023 година

 n sr bansko 01На 8 и 9 юли 2023 година в град Банско се проведе Национална среща на женските ромски клубове от страната, организирана от Сдружение "ЛАРГО" - Кюстендил във връзка с изпълнението на проект "Имам една мечта".
По време на срещата участничките, имаха възможността да се запознаят и обменят опит, споделяйки проблемите на различните общности и да търсят начини за решаването им.
Чрез ролеви игри, дискусии и работа по групи жените успяха да създадат различни застъпнически стратегии за градовете - Кюстендил, Дупница, Ботевград, Радомир, Ракитово и село Ковачево. 

 

 

n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
n-sr-bansko-
 

   

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

ПОКАНА Национална среща на представители на ромски женски клубове

header largo dream

03 юли 2023 година

8 -9 юли 2023, хотел Севън сизънс, с. Баня, община Разлог

Сдружение ЛАРГО организира Национална среща на представители на ромски женски клубове по проект проект ACF 709 “Имам една мечта”, която ще се състои на 8 и 9 юли 2023, събота и неделя, в хотел Севън сизънс, с. Баня, община Разлог.

Срещата ще е посветена на това, участниците от 6те клуба в страната от градовете Дупница, Ракитово, Септември, Кюстендил, Радомир и Ботевград да се запознаят, да обменят опит относно изграждането и функционирането, и

осъществената дейност на мрежата от женски клубове, обратна връзка от преминатите обучения; преглед, анализ и обсъждане на осъществена дейност на клубовете, успехите и трудностите на им.

Ще обсъдим и ще планираме заедно следващите конкретни оставащи дейности по по проект „Имам една мечта“ до края на изпълнението му.

Програма

8 юли 2023, събота

10,00-10,30 – Пристигане, регистрация

10,30-11,30 – Откриване на срещата.

11,30-12,00 – кафе пауза

12,00 -13,30 - Изграждане на мрежа от женски ромски клубове и обучения – обратна връзка от обученията; преглед, анализ и обсъждане на осъществена дейност на клубовете /сформиране, формат, клубно функциониране, теми, членове, трудности, предизвикателства, успехи, проблеми/.

13.30-14.30 – Обедна пауза

14,30 -15,30 - Свършеното дотук по проекта. Преглед, обсъждане, уточняване и планиране на следващи конкретни оставащи дейности по проекта до края на изпълнението му. Развитие на клубовете след приключването на проекта.

15,30 -16,00 - кафе пауза

16,00 -17,00 – Видео послание от Сдружение КУН, Норвегия на тема “Визуално застъпничество” – методи, подходи и опит на партньора. Обсъждане и брейнсторминг за идеи за прилагане в работата на клубовете.

Работа по казуси на тема застъпничество.

17,00 - 19,00 – свободно време

19,00 - 20,30 – вечеря

9 юли 2023, неделя

Закуска

09,30 - 11,30 – Преглед, обсъждане, уточняване и планиране на застъпнически кампании. Работа по малки групи за обсъждане на идеи. Планове за реализация на застъпнически кампании – нужди, ресурси, кампания за

осведомяване. Обобщение и завършване.

12,00 - кетъринг и отпътуване

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg .

 

Image
Този подсайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на подсайта се носи от Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този подсайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

* посещения днес - 18 за месеца - 160 общо - 16158

Currently are 2 guests and no members online